Over Ons

Bestuur


Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen: (door op de foto te klikken vergoot u de foto en kunt u meer informatie lezen over elk bestuurslid)


De stichting


De Stichting is opgericht in 1998 en wil de belangstelling voor militair erfgoed in binnen- en buitenland vergroten middels excursies, bunkerdagen en publicaties. Daarnaast zet de stichting zich in voor het behoud en beheer van militair erfgoed in Nederland waarbij zij met name richt op objecten uit de 19e en 20e eeuw. Bij het begrip militair erfgoed dient niet alleen te worden gedacht aan forten, verdedigingswerken, beveiligde onderkomens, maar ook aan kazernes, vliegvelden etc.


Doelstelling


De Stichting Militair Erfgoed zet zich in voor het behoud en herstel van ons militaire erfgoed zoals forten, kazematten, bunkers, beveiligde onderkomens uit de Koude Oorlog, inundatievoorzieningen en het cultuurlandschap dat ten behoeve van dit erfgoed is ingericht. Waar nodig neemt de stichting zelf objecten in beheer om zo behoud te waarborgen. Tevens adviseert de stichting over cultuurhistorische waarden en hergebruik. In relatie tot andere stichtingen en verenigingen in “fortenland” is stichting militair erfgoed complementair en gericht op samenwerking en deelnames.


Kvk
Kvknummer: 04057901

Postadres
Postbus 5236
6802 EE Arnhem

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: René Vossebeld
Penningmeester: Gustaaf Boissevain
Secretaris: Chris Vader
Bestuurslid Algemeen: Wim de Natres
Webmaster: Geralt Ligtenberg

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het behoud en herstel van verdedigingswerken en andere militaire objecten, die representatief zijn voor een bepaalde periode (met name de negentiende en twintigste eeuw);
b. het behoud en herstel van het cultuurlandschap dat ten behoeve van deze werken is ingericht met de daarbij bhorende natuurwaarden;
c. het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor dit behoud;
d. het bevorderen van de belangstelling voor een studie van verdedigingswerken en andere militaire objecten;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan

Jaarverslag 2013

Download hier het jaarverslag

Financiële verantwoording 2013
Download hier de financiële verantwoording

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid ten aanzien van de vrijwilligers en/of bestuursleden.


En Verder


Excursies

De Stichting biedt excursies en bezoeken aan naar verdedigingswerken in binnen- en buitenland. Zo heeft de Stichting in de eerste periode van haar bestaan bezoeken georganiseerd naar de Westwall bij Saarbrücken, de U-Boot fabriek Valentin bij Bremen, het Forteiland bij IJmuiden, het Fort op de Uppelsche Dijk, het Fort bij Honswijk, Telex Concentratie Centrum in De Bilt, het complex Olst van de IJssellinie. Om deze activiteit een duidelijke meerwaarde te geven, maakt de Stichting gebruik van deskundigen en worden objecten gekozen, die normaal niet toegankelijk zijn.Door middel het programma geeft de Stichting bekendheid aan haar plannen op dit gebied.

Donateursdagen

De Stichting organiseert regelmatig zogenaamde Donateursdagen op militair historische locaties. Het beeld dat de Stichting voor ogen staat van dergelijke dagen is dat van een toogdag waar mensen met interesse in verdedigingswerken elkaar kunnen ontmoeten en waar stichtingen en organisaties actief op dit terrein, zich aan het publiek kunnen presenteren. Op deze dagen worden lezingen en presentaties gecombineerd met een excursie of rondleiding. De Stichting wil deze dagen in de toekomst ook gebruiken om het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van militaire infrastructuur te vergroten door lezingen over actuele zaken.

Behoud en beheer

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat representatieve en / of unieke objecten uit de Tweede Wereldoorlog of uit de periode van de Koude Oorlog worden gesloopt. Dit moet worden voorkomen, omdat het van wezenlijk belang is dat er tastbare herinneringen uit deze periodes worden bewaard. De Stichting zal zich inspannen om dit belangrijke doel te bereiken. In voorkomende gevallen is de Stichting bereid om objecten in eigen beheer te nemen om op deze manier het behoud van de betreffende werken te verzekeren. Voor het feitelijke beheer worden begunstigers ingeschakeld.